Pránanadi
In English

Etikai kódex

Kivonat A MAGYAR PRÁNANADI® ÖNFEJLESZTŐ ÉS HARMONIZÁLÓ RENDSZER ETIKAI KÓDEXÉ-ből (PEK)

 

Az Etikai kódex célja

 • Meghatározni az Pránanadi® technikával történő energetikai harmonizálás (a továbbiakban: energetikai kiegyensúlyozás), tanácsadás szabályait
 • Rögzíteni a Pránanadi gyakorlásának erkölcsi normáit
 • Őrködni a módszer tisztasága felett, megőrizni erkölcsi színvonalát 
 • Védelmezni a tanításoknak megfelelő magatartást tanúsító kezelőket, mestereket
 • Erősíteni a Pránanadi mesterek összetartozását  
 • Rögzíteni a betegekkel, más Pránanadisokkal, orvosokkal, valamint egyéb természetgyógyászati módszereket használókkal való kapcsolat, és együttműködés etikai szabályait
 • Összefoglalni a Pránanadit alkalmazók szándékait, cselekedeteit és magatartását érintő normákat

 

A Pránanadi® alkalmazásának alapelvei

 • A módszer, a mestertől kapott tanítások, utasítások teljes körű elsajátítása, tiszta, pontos alkalmazása
 • A hagyomány és a mesterek tisztelete
 • A módszer tisztaságának megőrzése
 • A hagyomány változtatásmentes átadása
 • A tanítványok teljes körű tájékoztatása, kérdéseik megbeszélése
 • Az élet és az emberi méltóság tisztelete 
 • Mindig jót tenni és nem ártani 
 • Az igazságosság  
 • A betegek védelme
 • A karma és a reinkarnáció törvényének elfogadása

 

 

A Pránanadi® alkalmazó életvitelére vonatkozó univerzális alapelvek

 

 • A Pránanadit alkalmazó csak jó cselekedetekre törekszik és tartózkodik a negatív cselekedetektől, különösen az alábbiaktól:
  • A test három negatív tevékenységétől: az élet kioltásától, lopástól, szexuális félresiklástól.
  • A beszéddel elkövethető négy negatív cselekedettől: hazugságtól, káromló szavaktól, mások átkozásától, pletykálkodástól.
  • A tudat három negatív cselekedetétől: irigységtől, rosszindulattól, helytelen nézetektől.

 

A Pránanadi® használatának általános etikai követelményei

 • A mesterek által a tanfolyamokon, és azokon kívül ismertetett szabályok, és az ott vállalt kötelezettségek maradéktalan betartása,
 • A harmonizálói szabályok összefonódnak az Pránanadi harmonizálók viselkedésére vonatkozó illemszabályokkal, a Pránanadi, harmonizálói működéssel kapcsolatos szokásokkal, és a jogszabályokba foglalt normákkal.  
 • A Pránanadi harmonizáló-beteg kapcsolat bizalmon alapul, amelyben a tevékenység kockázatát és felelősségét együttesen viselik. A Pránanadi harmonizálót ez a sajátos helyzet, fokozott etikai követelmények elé állítja.   
 • Az alapvető etikai normák maradandó, általános emberi, erkölcsi értékeken, évezredes hagyományokon alapulnak, nem függhetnek aktuális politikai, gazdasági irányzatoktól, az egyén pillanatnyi érdekeitől. Kívánatos, hogy a Pránanadi harmonizáló megfeleljen az általános etikai normáknak, és ezt képes legyen egész életében gyakorolni.  
 • Szükséges, hogy a Pránanadi harmonizáló a beteggel és Pránanadit végzett társaival együttműködve, betartsa azokat az íratlan szabályokat is, amelyek az emberi kapcsolatokban fontosak. Kerülnie kell a másokat lekezelő, sértő magatartást. Az udvariasság, a kultúrált megjelenés és viselkedés, a környezetére előnyösen ható határozott és megnyugtató fellépés, az empátia, partnerkapcsolatokban az egyenjogúság, a kollegialitás és munkatársi szolidaritás alapvető követelmény.  
 • A Pránanadi harmonizáló a magánéletében is tartsa be a társadalom törvényeit és a közerkölcs szabályait. Lehetőleg kerülje a törvénysértés vagy szabálysértés látszatát is.
 • A Pránanadi harmonizáló ne legyen alkohol vagy drogfüggő, kerülje a káros szokásokat, egészséges életmódjával mutasson példát betegeinek.
 • Semmilyen körülmények között nem élhet vissza tudásával.
 • A Pránanadi harmonizáló ne tegyen különbséget a betegei és munkatársai között, fajra, nemre, bőrszínre vagy vallásra, politikai hovatartozásra, nemzeti, nemzetiségi vagy társadalmi származásra, vagyoni, születési vagy egyéb helyzetre tekintettel.
 • A Pránanadi harmonizáló nem élhet vissza betege kiszolgáltatott helyzetével, nem sértheti emberi méltóságát, figyelembe kell vennie szemérem és szégyenérzetét. Ezt a testkezelések során különös mértékben szem előtt kell tartani.
 • A Pránanadi harmonizáló a beteget egyenrangú partnernek, önálló szuverén személyiségnek kell, hogy tekintse, kerülje a vele való függőség kialakítását, törekedjék a beteg önállóságának megőrzésére.
 • Még kilátástalannak tűnő esetben is vigaszt kell nyújtania, erőt adva betegének. 
 • Hiba a beteg félrevezetése, az igazság eltorzítása, etikailag azonban nem kifogásolható, ha a Pránanadi harmonizáló mérlegeli, hogy az adott időpontban és körülmények között a beteget hogyan, és milyen mértékben tájékoztatja.
 • A Pránanadi harmonizálónak nem csak szavait kell meggondolnia, ügyelnie kell arra is, hogy testbeszéde révén se ártson a betegnek.
 • A Pránanadi harmonizálói pálya alapkövetelménye az általános egészségügyi műveltség és a szakmai ismeretek állandó korszerűsítése és bővítése. A Pránanadi harmonizálónak mindent meg kell tennie, hogy tudását gyarapítsa, és ezt megossza társaival. A Pránanadi harmonizáló tiszteli tanítóit, becsüli tanítványait, büszke az alkalmazott módszerre, őrzi és gyarapítja a Pránanadi hírnevét.  
 • Kerülnie kell a szélsőséges megnyilvánulásokat, a személyeskedést, konfliktusok gerjesztését, megoldásukra abban a közösségben kell törekednie, ahol dolgozik.  
 • Teljesítenie kell mestere törvénybe, szakmai szabályokba vagy erkölcsbe nem ütköző utasításait, legjobb képessége és tudása szerint.
 • Mesterének, mestereinek és magasabb fokozatú társainak adja meg a kellő tiszteletet.
 • Érdekeinek érvényesítése céljából ne csatlakozzék illetéktelen befolyásolásra szövetkező csoporthoz, egyéni céljait ne tüntesse fel a közösség érdekeként.  
 • A Pránanadi harmonizáló tartsa meg a rábízott titkot, őrizze meg a beteggel kapcsolatos információkat. A beteg titkainak nyilvánosságra kerülése nem csak személyiségi jogait sérti, megrendíti a Pránanadi harmonizálóba és a módszerbe vetett bizalmat is. 
 • A mester az átlagosnál nagyobb befolyást gyakorol környezetére, ezért fontos a személyes példamutatása. Alakítson ki demokratikus és alkotó légkört, ne lépje túl hatáskörét, tartsa tiszteletben tanítványai és az irányítása alatt kezelők jogait. Ne használjon lekezelő hangvételt. Ne kérjen beosztottjaitól szervilis (szolgai) magatartást, kritikátlan egyetértést, utasításai nem okozhatnak szakmai vagy etikai szempontból súlyos konfliktusokat.  
 • A Pránanadi harmonizáló társait nem járathatja le a beteg előtt, kritikai megjegyzéseket kollégáira mások előtt nem tehet, köteles megőrizni nem csak egyes kollégája, hanem az összes Pránanadi harmonizáló hitelét, méltóságát. 
 • Etikailag nem kifogásolható, ha a Pránanadi harmonizáló belső szakmai tanácskozásokon Pránanadis társa szakmai munkájára, kritikai észrevételt tesz. 
 • Az etikai szabályok betartása különösen fontos, ha a Pránanadi harmonizáló avatómesterként is dolgozik, vagy ha szakmai rangja, közéleti szereplése miatt jól ismert, mert etikai vétsége általánosítható, és a közhangulat a Pránanadi harmonizáló közösség egészére vonhat le negatív következtetést.  
 • Az írott és elektronikus sajtóban adott nyilatkozatok, közlemények, tájékoztatók során a Pránanadi harmonizálónak úgy kell nyilatkoznia, hogy ne sértse a Pránanadi be nem avatottaktól védett ismereteit, a személyiségi jogokat, szakmai szabályokat, Pránanadi harmonizálói titkokat.  
 • A Pránanadi harmonizáló nem fedezhet szakmai vagy etikai hibákat, nem vállalhat szolidaritást hibás diagnózisokkal, beavatkozásokkal, anyagi vagy erkölcsi visszaélésekkel. Etikai követelmény, hogy a Pránanadi harmonizáló megfelelő formában jelezze társának, indokolt esetben mesterének, az illetékes szervezetnek, ha egy szakmai tevékenységet vagy emberi magatartást hibásnak, veszélyeztetőnek, etikátlannak ítél.  
 • A Pránanadi harmonizáló nem segédkezhet öngyilkosságban. 
 • Etikátlan a haldokló beteg életének heroikus beavatkozások végzésével, céltalan meghosszabbítása, ugyanakkor köteles a Pránanadi harmonizáló a beteg fájdalmát, félelemérzését csökkenteni, biztosítani fizikai igényeinek kielégítését. 
 • Az Pránanadi harmonizálói pálya mesterségbeli tudásra és hivatástudatra épül, műveléséhez az etikai normák ismerete és betartása szükséges. Minden szabály nem írható le, ezért az íratlan szabályokat, az általános erkölcsi követelményeket is be kell tartani.

 

 

 

 

 

 

 

A Pránanadi® harmonizáló és az orvos együttműködése

 • A Pránanadi harmonizáló a PEK-ben részletezett etikai elvek szerint tiszteletben tartja a beteg döntési jogát a hagyományos orvosi kezelés fenntartására, igénybevételére.
 • A Pránanadi harmonizáló nem bírálja sem a hagyományos gyógyítási módszereket, sem más természetgyógyászati módszereket és ezek alkalmazóit, de a beteg kérésére tájékoztatja a Pránanadi módszer előnyeiről.

 

A Pránanadi® harmonizáló elsősegély-nyújtási kötelessége

 • Sürgős szükség, veszélyeztető állapot esetén a Pránanadi harmonizáló lehetőségeihez képest mindent megtesz a beteg állapotának javítása érdekében.  
 • Pránanadi harmonizálótól - szakmai képzettségétől függetlenül - elvárható, hogy önképzése, továbbképzése során az elsősegélynyújtáshoz szükséges ismereteit szinten tartsa.  

 

Pránanadi® és általános titoktartás

 • A Pránanadi harmonizáló köteles a mesterek által meghatározottak szerint védeni a kapott tanításokat, információkat; a kapott titkokat megőrizni.
 • A Pránanadi harmonizáló titoktartásával tiszteletet is tanúsít azon mesterek előtt, akik életüket adták a módszerért, annak tisztaságáért.
 • A Pránanadi harmonizáló felelős azért, hogy módszert változtatás nélkül, a kapott módon adja tovább, ha az átadásra jogosult.
 • A Pránanadi harmonizáló köteles a beteg titkait, Pránanadi harmonizálói ténykedése során vele kapcsolatos információit, időbeli korlátozás nélkül megőrizni.
 • Nem jelenti a titoktartás megsértését a betegre vonatkozó Pránanadi harmonizálói információk átadása, ha erre másik Pránanadi harmonizálónak további kezelés miatt szüksége van.  
 • A beteg halála esetén közeli hozzátartozóját a gyógykezelésről, a halál okáról, avval összefüggésbe hozható körülményekről tájékoztatni kell.  
 • A Pránanadi harmonizáló mentesül a titoktartási kötelezettség alól, ha a beteg ez alól felmenti vagy mások életének, testi épségének, egészségének védelme szükségessé teszi. 

 

A betegek veszélyeztetésének tilalma

 • A Pránanadi harmonizáló, aki olyan betegségben szenved, mely betegeire nézve veszélyt rejt magában, tartsa erkölcsi kötelességének, hogy pácienseinek nem nyújt kezelést vagy olyan kezelési módszert választ, amely nem idéz elő mások számára egészségkárosodást. 

A Pránanadi® harmonizáló választás és a beteg elutasításának lehetősége

 • A beteg  szabadon megválaszthatja kezelő Pránanadi harmonizálóját. 
 • A beteg választását a felkért Pránanadi harmonizáló csak nyomós ok miatt utasíthatja el. 
 • A Pránanadi harmonizáló nem tagadhatja meg a gyógykezelést, ha a beteg sértő magatartását, betegsége okozta. 
 • Az ellátás visszautasításának joga nem vonatkozik az akut, sürgősségi ellátásra, amelyről a jogszabályok és a kódex részletesen rendelkeznek.

 

A betegek tájékoztatása

 • A magyar törvények szerint csak orvos diagnosztizálhat, ezért a Pránanadi harmonizáló elsősorban az orvos diagnózisára, a beteg által közölt információkra, másodsorban saját meglátására, véleményére és tudására támaszkodva adhat tájékoztatást a betegnek.
 • A Pránanadi harmonizáló köteles tájékoztatni betegét, hogy a Pránanadi gyógymód nem helyettesíti az orvosi vizsgálatot, kezelést, hanem kiegészíti, támogatja azt, felerősítve a szervezet öngyógyító erőit, meggyorsítva a gyógyulást.
 • A Pránanadi harmonizálónak csak a gyógyulás segítéséhez szükséges mértékben és mélységig kell tájékoztatnia a beteget betegségéről, állapotával kapcsolatos véleményéről. A tájékoztatás mindig a beteg érdekében történjék. 
 • A tájékoztatás legyen a valóságnak megfelelő, tárgyilagos és őszinte. A Pránanadi harmonizáló törekedjék arra, hogy a tájékoztatás a betegben ne váltson ki káros hatást, és ne rendítse meg, a kezelésbe vetett bizalmát.
 • A tájékoztatás során a Pránanadi harmonizáló a valóságnál súlyosabbnak nem tüntetheti fel a betegséget, és nem ígérhet olyan eredményt sem, amelyre a beteg nem számíthat. 
 • Etikátlan, ha a Pránanadi harmonizáló a betegben a kezelés javaslatával hamis illúziót kelt.  
 • A tájékoztatásnál a Pránanadi harmonizáló legyen figyelemmel a beteg személyiségére, tűrőképességére, egyéb körülményeire.  
 • A súlyos, vagy gyógyíthatatlan betegségek gyanúja esetén kívánatos, hogy a Pránanadi harmonizáló felhívja páciense figyelmét az orvosi vizsgálat kötelező elvégzésére.  
 • A beteg nem mondhat le a tájékoztatásról, ha betegsége mások egészségét veszélyezteti.  
 • Korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképtelen beteg esetében a Pránanadi harmonizálónak a beteg hozzátartozóját vagy törvényes képviselőjét kell tájékoztatnia. A cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes beteget is tájékoztatni kell, korának és pszichés állapotának megfelelően.  
 • Ha a Pránanadi harmonizáló megítélése szerint a teljes körű tájékoztatás a beteget súlyosan veszélyeztetné, a tájékoztatást fokozatosan kell megadni.
 • A beteg arról rendelkezhet, hogy betegségéről vagy állapotáról kinek adható, vagy kinek nem adható felvilágosítás. 
 • A hozzátartozók tájékoztatásánál a Pránanadi harmonizáló legyen különös figyelemmel arra, hogy a beteg érdekei, személyiségi jogai ne sérüljenek.  
 • Telefonon tájékoztatás csak abban az esetben adható, ha a tájékoztatást kérő személy egyértelműen azonosítható és felvilágosításra jogosult. 
 • A beteg halála esetén a kezelő Pránanadi harmonizáló legyen tekintettel a kegyeleti jogokra, adjon meg minden tájékoztatást a közeli hozzátartozóknak az elhunyt betegségéről, a halál körülményeiről, okairól.

 

A Pránanadi beavatkozás előtti, tájékoztatáson alapuló beleegyezés

 • A Pránanadi harmonizálói beavatkozás előtt a beteg beleegyezése a beteg tájékoztatásának speciális formája.  A Pránanadi harmonizáló tájékoztatást ad a beavatkozás szükségességéről, a várható eredményekről, a kockázatról, a szövődményekről és a beavatkozás elmaradásának következményeiről.
 • Beleegyezésnek tekinthető a beteg ráutaló magatartása: ha a beavatkozás ellen nem tiltakozik
 • A Pránanadi harmonizáló köteles minden beavatkozás előtt, a megfelelő szóbeli tájékoztatás után, az arra jogosulttól beleegyező nyilatkozatot kérni, kivéve a közvetlen életveszélyt, vagy ha az adott beavatkozás vagy intézkedés elmaradása mások egészségét vagy testi épségét súlyosan veszélyeztetné. 

 

A beteg felajánlása

 • A felajánlás az a juttatás, amit a beteg vagy hozzátartozója az ellátást követően, utólag, kérés nélkül a Pránanadi harmonizálónak ad, vagy adomány dobozba tesz.  
 • A hála kifejezése csak kényszer nélküli, szabad elhatározáson alapulhat.  
 • A Pránanadi harmonizálónak olyan magatartást kell tanúsítania, amely mind a beteget, mind a hozzátartozóját arról győzi meg, hogy a Pránanadi gyógyítás minősége független minden juttatástól.  

 

 

A Pránanadi® alkalmazói egymás közötti és más természetgyógyászokkal való kapcsolata

 • A gyógyítás alapját, több évezredes tapasztalat képezi. Az orvostudomány és természetgyógyászat számos irányba szakosodott, a betegek érdeke, hogy a Pránanadi harmonizálók felhasználják elődeik és kollégáik szakértelmét és tiszteljék egymás munkáját.  
 • Minden Pránanadi harmonizáló feladata, hogy legjobb szakmai tudásával hozzájáruljon a szakmák közötti jó és kollegiális szellem kialakításához.  Az orvostudományról és más természetgyógyászati ágról ne nyilatkozzon negatív tartalommal, helyette hangsúlyozza a Pránanadi előnyeit a beteg gyógyulása szempontjából. Amennyiben az orvostudomány vagy más természetgyógyászati ág képviselőjével személyesen is együtt kell működnie, akkor törekedjen a különböző gyógymódok közötti összhang megteremtésére.
 • A vezető vagy avató Pránanadi harmonizáló köteles figyelemmel kísérni a Pránanadi harmonizálói etika és a kollegiális viselkedés szabályainak betartását és megtenni a szükséges intézkedést, ha helytelen magatartást észlel.  
 • Ha egy Pránanadi harmonizáló betegség, dependencia vagy bármi okból betegét veszélyezteti, nem a Pránanadi szabályai szerint jár el, esetleg nem megalapozott módszereket alkalmaz, kollégájának kötelessége beavatkozni. Először ajánlja fel segítségét, figyelmeztesse, ha ez eredménytelen, köteles jelenteni mesterének, vagy szükség esetén a Vezetőségnek. 
 • Meggyőző adatok hiányában etikátlan feltételezésekkel vádolni a kollégákat.  
 • A Vezetőség köteles megvédeni a megtorlástól, izolációtól, rossz bánásmódtól azt a Pránanadi harmonizálót, aki a kollegiális viselkedés érdekében lépett fel.  
 • Minden Pránanadi harmonizáló erkölcsi kötelessége, hogy pályakezdő kollégáit a beilleszkedésben és munkájuk során szakmailag - emberileg támogassa. Személyes példamutatásával erősítse hivatástudatát, kollegiális magatartásával összetartozás érzését, a testületi etika szabályainak megfelelően segítse egzisztenciájának megteremtését, önmegvalósítását.  
 • A Pránanadi harmonizálói hivatás egész életre szól.

 

Véleménynyilvánítás más Pránanadi tevékenységéről

 • A Pránanadi harmonizálónak minden megnyilvánulásával biztosítania kell Pránanadi harmonizáló társai megbecsülését és Pránanadi harmonizálói tevékenysége iránti bizalmát. 
 • Más Pránanadi harmonizáló képzettségét, Pránanadi harmonizálói tevékenységét (vizsgálati módszereit, a kórismére vonatkozó megállapításait, harmonizáló eljárását, stb.) vagy magatartását ne bírálja a beteg, vagy hozzátartozó előtt, ne tegyen kifogásoló, lekicsinylő, elmarasztaló vagy hitelrontó kijelentéseket.  
 • Tartózkodjék az olyan magatartástól vagy nyilatkozat adástól, amely a beteg kezelésének megszerzését célozza.  
 • Ha a beteg vizsgálatával vagy gyógykezelésével kapcsolatosan eltérő a véleménye, ennek megvitatása ne a beteg vagy hozzátartozói jelenlétében történjék.  
 • Helyettesítés esetén a Pránanadi harmonizáló az eredeti Pránanadi harmonizáló szempontjai szerint járjon el. Legfeljebb a betegség miatt aktuális változtatásokat alkalmazza. Ezekről a betegnek vagy hozzátartozójának tárgyszerű felvilágosítást adjon.  
 • Ha a Pránanadi harmonizáló bármely más Pránanadi harmonizáló tevékenységében nyilvánvaló hibát észlel, köteles erre az érintett Pránanadi harmonizáló figyelmét felhívni. 
 • Ha a hiba, tévedés vagy mulasztás a beteg életét veszélyeztetheti, állapotát súlyosbíthatja, és a figyelmeztetés eredménye nem megnyugtató, észrevételeit mesterének, vagy a Vezetőségnek köteles haladéktalanul bejelenteni.  
 • Ha egy ügyben felmerül az etikai vétség gyanúja, vagy vizsgálat folyik, és a média más Pránanadi harmonizáló magatartásáról, tevékenységéről, hibáiról, stb. nyilatkozatot kér, nem mondhat véleményt a feltételezett szakmai hibáról vagy etikai vétségről a vizsgálat lezárása előtt.  
 • Etikailag elmarasztalható, ha a Pránanadi harmonizáló más Pránanadi harmonizáló személyét, tevékenységét írásban vagy szóban túlzó módon dicséri, reklámozza.

 

 

A Pránanadi harmonizálói címek használata

 • A Pránanadi harmonizáló életrajzában, megbízatás elnyerésére, az erre illetékes fórumok számára csak olyan fokozatot (mester), címet (avatómester) egyéb elismerést tüntethet fel, amelyet elért, illetve jogszerűen használhat és engedélyt kapott rá, (honlapon megjelenített alkalmazó lehet csak).  
 • A médiában, sajtóban, névjegyen, levélpapíron stb. csak a jogtulajdonos engedélyével jeleníthet meg bármi bejegyzést, feliratot.
 • Etikátlan, ha bárki olyan megszólítást kíván, amelyre fokozata, címe nem jogosítja fel. 
 • Etikátlan, ha a Pránanadi harmonizáló olyan címet használ, vagy azt mástól elfogadja, amely a beteget félrevezeti.

A nyilatkozat és véleménynyilvánítás

 • A Pránanadi harmonizáló is élvezi a szólásszabadság és szabad véleménynyilvánítás alkotmányos jogát, de nyilatkozataiért, a titoktartási szabályok betartásáért is felelős.  
 • A véleményadás, nyilatkozat célja közérdekű tájékoztatás, ismeretterjesztés, szakmai érdekképviselet lehet, vagy reagálás megszólíttatás esetén. 
 • Az adott kérdésben nyilvánosság előtt csak megfelelően felkészült, tájékozott Pránanadi harmonizáló nyilatkozhat, adhat véleményt. A nyilatkozat megtételéhez, a jogtulajdonos engedélye szükséges.
 • A Pránanadi harmonizálónak mérlegelnie kell, hogy az adott fórum és formai keretek megfelelnek-e a nyilatkozat tartalmának és céljainak. 
 • A nyilatkozat, vélemény tartalmának valósnak, tárgyilagosnak, egyértelműnek, közérthetőnek, és tömörnek kell lennie.  
 • Testületeket és intézményeket érintő kérdésekben a nyilvánosság előtt csak a kérdésben felkészült, tájékozott és jogtulajdonos által megbízott Pránanadi harmonizáló nyilatkozhat. Meg kell jelölnie, hogy milyen minőségében mond véleményt.  
 • Etikai vétség, ha a Pránanadi harmonizáló személyes véleményét egy testület állásfoglalásaként adja elő, vagy kisajátítja - a forrás megjelölése nélkül - mások véleményét.  
 • Hivatalos nyilatkozat/vélemény tartalmát és körülményeit célszerű írásban, vagy más módon rögzíteni. Írásos nyilatkozat/véleményadás esetében még a megjelenés előtt azt el kell juttatni a Pránanadi név és technika jogtulajdonosának és át kell nézni az anyagot az esetleges hibák kijavítása céljából.  
 • Szakmai ügyekben (Pránanadi harmonizáló - Pránanadi harmonizáló, Pránanadi harmonizáló-beteg, Pránanadi harmonizáló, mint szakértő stb.) történő nyilatkozat esetében, a személyiségi jogokat is figyelembe véve jogszabályok, az adott szabályok és a PEK vonatkozó pontjai szerint kell eljárni.  
 • A nyilatkozatot tevő, véleményt adó Pránanadi harmonizálónak mérlegelnie kell nyilatkozata, véleménye várható társadalmi hatásait, egyéb következményeit.  
 • Telefonon csak kivételesen, kellő körültekintéssel és lehetőleg hangfelvétel biztosítása esetén adható vélemény, nyilatkozat.  

 

 • A Pránanadi harmonizáló etikai vétséget követ el: 
  • ha a titoktartási szabályok ellen vét
  • Jogtulajdonossal nem működik együtt, Pránanadit érintő problémákat nem közli, határozat hozása előtt jogtulajdonos véleményét nem hallgatja meg,
  • illetéktelenül nyilatkozik,  
  • ha megbízatásától eltérő módon és céllal nyilatkozik,  
  • ha a nyilatkozatot, vagy az adott fórumot reklám - és/vagy üzleti célok szolgálatába állítja, 
  • ha kellő körültekintés és felkészülés nélkül tesz nyilatkozatot, ad véleményt,
  • Pránanadis társával szemben lejárató, hitelrontó nyilatkozatot tesz, 
  • ha a nyilatkozat jogszabályokat, szakmai szabályokat, személyiségi jogokat vagy etikai normákat sért. 
  • ha nyilatkozata célja szenzációkeltés, vagy eredménye nem kívánt társadalmi hatás kiváltása, 

 

 

 


vissza

A Magyar Szabadalmi Hivatal Az M04 04801 számon bejelentett PRÁNANADI® megjelölést 2007. február 23-án 188 739 számon jogerősen bejegyezte. A védjegy oltalom visszamenőleg, 2004 november 30-tól érvényes. A Védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 1. § (2) bek. a) pontja alapján a PRÁNANADI® szó védelem alatt áll, használni csak engedéllyel lehet. Engedély nélküli használata jogtalan, ez által törvénybe ütköző.
Védjegy oltalom az alábbi tevékenységekre vonatkozik.

AyacLab Web Development