Pránanadi
In English

Etikai kódex

Kivonat A MAGYAR PRÁNANADI® ÖNFEJLESZTÕ ÉS GYÓGYÍTÓ RENDSZER ETIKAI KÓDEXÉ-ből (PEK)

 

Az Etikai kódex célja
 

 • Meghatározni az Pránanadi® gyógymóddal történő energetikai harmonizálás (a továbbiakban: gyógyítás), tanácsadás szabályait
 • Rögzíteni a Pránanadi® gyakorlásának erkölcsi normáit
 • Õrködni a módszer tisztasága felett, megőrizni erkölcsi színvonalát
 • Védelmezni a tanításoknak megfelelő magatartást tanúsító kezelőket, mestereket
 • Erősíteni a Pránanadi® mesterek összetartozását
 • Rögzíteni a betegekkel, más Pránanadis gyógyítókkal, orvosokkal, valamint egyéb természetgyógyászati módszereket használókkal való kapcsolat, és együttműködés etikai szabályait
 • Összefoglalni a Pránanadi® gyógyító szándékait, cselekedeteit és magatartását érintő normákat

 

A Pránanadi® gyógymód alkalmazásának alapelvei
 

 • A módszer, a mestertől kapott tanítások, utasítások teljes körű elsajátítása, tiszta, pontos alkalmazása
 • A hagyomány és a mesterek tisztelete
 • A módszer tisztaságának megőrzése
 • A hagyomány változtatásmentes átadása
 • Az élet és az emberi méltóság tisztelete
 • Mindig jót tenni és nem ártani
 • Az igazságosság
 • A betegek védelme
 • A karma és a reinkarnáció törvényének elfogadása

 

A Pránanadi® gyógyító életvitelére vonatkozó univerzális alapelvek

A Pránanadi® gyógyító jó cselekedetekre törekszik és tartózkodik a negatív cselekedetektől, különösen az alábbiaktól:

 • A test három negatív tevékenységétől: az élet kioltásától, lopástól, szexuális félresiklástól.
 • A beszéddel elkövethető négy negatív cselekedettől: hazugságtól, káromló szavaktól, mások átkozásától, pletykálkodástól.
 • A tudat három negatív cselekedetétől: irigységtől, rosszindulattól, helytelen nézetektől.

 

A Pránanadi® gyógyítás általános etikai követelményei
 

 • A mesterek által a tanfolyamokon, és azokon kívül ismertetett szabályok, és az ott vállalt kötelezettségek maradéktalan betartása,
 • A gyógyítói szabályok összefonódnak az Pránanadi® gyógyítók viselkedésére vonatkozó illemszabályokkal, a Pránanadi®, gyógyítói működéssel kapcsolatos szokásokkal, és a jogszabályokba foglalt normákkal.
 • A Pránanadi® gyógyító-beteg kapcsolat bizalmon alapul, amelyben a tevékenység kockázatát és felelősségét együttesen viselik. A Pránanadi® gyógyítót ez a sajátos helyzet, fokozott etikai követelmények elé állítja.
 • Az alapvető etikai normák maradandó, általános emberi, erkölcsi értékeken, évezredes hagyományokon alapulnak, nem függhetnek aktuális politikai, gazdasági irányzatoktól, az egyén pillanatnyi érdekeitől. Kívánatos, hogy a Pránanadi® gyógyító megfeleljen az általános etikai normáknak, és ezt képes legyen egész életében gyakorolni.
 • Szükséges, hogy a Pránanadi® gyógyító a beteggel és Pránanadit végzett társaival együttműködve, betartsa azokat az íratlan szabályokat is, amelyek az emberi kapcsolatokban fontosak. Kerülnie kell a másokat lekezelő, sértő magatartást. Az udvariasság, a kultúrált megjelenés és viselkedés, a környezetére előnyösen ható határozott és megnyugtató fellépés, az empátia, partnerkapcsolatokban az egyenjogúság, a kollegialitás és munkatársi szolidaritás alapvető követelmény.
 • A Pránanadi® gyógyító a magánéletében is tartsa be a társadalom törvényeit és a közerkölcs szabályait. Lehetőleg kerülje a törvénysértés vagy szabálysértés látszatát is.
 • A Pránanadi® gyógyító ne legyen alkohol vagy drogfüggő, kerülje a káros szokásokat, egészséges életmódjával mutasson példát betegeinek.
 • Semmilyen körülmények között nem élhet vissza tudásával.
 • A Pránanadi® gyógyító ne tegyen különbséget a betegei és munkatársai között, fajra, nemre, bőrszínre vagy vallásra, politikai hovatartozásra, nemzeti, nemzetiségi vagy társadalmi származásra, vagyoni, születési vagy egyéb helyzetre tekintettel.
 • A Pránanadi® gyógyító nem élhet vissza betege kiszolgáltatott helyzetével, nem sértheti emberi méltóságát, figyelembe kell vennie szemérem és szégyenérzetét. Ezt a testkezelések során különös mértékben szem előtt kell tartani.
 • A Pránanadi® gyógyító a beteget egyenrangú partnernek, önálló szuverén személyiségnek kell, hogy tekintse, kerülje a vele való függőség kialakítását, törekedjék a beteg önállóságának megőrzésére.
 • Még kilátástalannak tűnő esetben is vigaszt kell nyújtania, erőt adva betegének.
 • Hiba a beteg félrevezetése, az igazság eltorzítása, etikailag azonban nem kifogásolható, ha a Pránanadi® gyógyító mérlegeli, hogy az adott időpontban és körülmények között a beteget hogyan, és milyen mértékben tájékoztatja.
 • A Pránanadi® gyógyítónak nem csak szavait kell meggondolnia, ügyelnie kell arra is, hogy testbeszéde révén se ártson a betegnek.
 • A Pránanadi® gyógyítói pálya alapkövetelménye az általános egészségügyi műveltség és a szakmai ismeretek állandó korszerűsítése és bővítése. A Pránanadi® gyógyítónak mindent meg kell tennie, hogy tudását gyarapítsa, és ezt megossza társaival. A Pránanadi® gyógyító tiszteli tanítóit, becsüli tanítványait, büszke az alkalmazott módszerre, őrzi és gyarapítja a Pránanadi® hírnevét.
 • Kerülnie kell a szélsőséges megnyilvánulásokat, a személyeskedést, konfliktusok gerjesztését, megoldásukra abban a közösségben kell törekednie, ahol dolgozik.
 • Teljesítenie kell mestere törvénybe, szakmai szabályokba vagy erkölcsbe nem ütköző utasításait, legjobb képessége és tudása szerint.
 • Mesterének, mestereinek és magasabb fokozatú társainak adja meg a kellő tiszteletet.
 • Érdekeinek érvényesítése céljából ne csatlakozzék illetéktelen befolyásolásra szövetkező csoporthoz, egyéni céljait ne tüntesse fel a közösség érdekeként.
 • A Pránanadi® gyógyító tartsa meg a rábízott titkot, őrizze meg a beteggel kapcsolatos információkat. A beteg titkainak nyilvánosságra kerülése nem csak személyiségi jogait sérti, megrendíti a Pránanadi® gyógyítóba és a módszerbe vetett bizalmat is.
 • A mester az átlagosnál nagyobb befolyást gyakorol környezetére, ezért fontos a személyes példamutatása. Alakítson ki demokratikus és alkotó légkört, ne lépje túl hatáskörét, tartsa tiszteletben tanítványai és az irányítása alatt kezelők jogait. Ne használjon lekezelő hangvételt. Ne kérjen beosztottjaitól szervilis (szolgai) magatartást, kritikátlan egyetértést, utasításai nem okozhatnak szakmai vagy etikai szempontból súlyos konfliktusokat.
 • A Pránanadi® gyógyító társait nem járathatja le a beteg előtt, kritikai megjegyzéseket kollégáira mások előtt nem tehet, köteles megőrizni nem csak egyes kollégája, hanem az összes Pránanadi® gyógyító hitelét, méltóságát.
 • Etikailag nem kifogásolható, ha a Pránanadi® gyógyító belső szakmai tanácskozásokon Pránanadis társa szakmai munkájára, kritikai észrevételt tesz.
 • Az etikai szabályok betartása különösen fontos, ha a Pránanadi® gyógyító avatómesterként is dolgozik, vagy ha szakmai rangja, közéleti szereplése miatt jól ismert, mert etikai vétsége általánosítható, és a közhangulat a Pránanadi® gyógyító közösség egészére vonhat le negatív következtetést.
 • Az írott és elektronikus sajtóban adott nyilatkozatok, közlemények, tájékoztatók során a Pránanadi® gyógyítónak úgy kell nyilatkoznia, hogy ne sértse a Pránanadi® be nem avatottaktól védett ismereteit, a személyiségi jogokat, szakmai szabályokat, Pránanadi® gyógyítói titkokat.
 • A Pránanadi® gyógyító nem fedezhet szakmai vagy etikai hibákat, nem vállalhat szolidaritást hibás diagnózisokkal, beavatkozásokkal, anyagi vagy erkölcsi visszaélésekkel. Etikai követelmény, hogy a Pránanadi® gyógyító megfelelő formában jelezze társának, indokolt esetben mesterének, az illetékes szervezetnek, ha egy szakmai tevékenységet vagy emberi magatartást hibásnak, veszélyeztetőnek, etikátlannak ítél.
 • A Pránanadi® gyógyító nem segédkezhet öngyilkosságban.
 • Etikátlan a haldokló beteg életének heroikus beavatkozások végzésével, céltalan meghosszabbítása, ugyanakkor köteles a Pránanadi® gyógyító a beteg fájdalmát, félelemérzését csökkenteni, biztosítani fizikai igényeinek kielégítését.
 • Az Pránanadi® gyógyítói pálya mesterségbeli tudásra és hivatástudatra épül, műveléséhez az etikai normák ismerete és betartása szükséges. Minden szabály nem írható le, ezért az íratlan szabályokat, az általános erkölcsi követelményeket is be kell tartani.

 

A Pránanadi® gyógyító és az orvos együttműködése
 

 • A Pránanadi® gyógyító a PEK-ben részletezett etikai elvek szerint tiszteletben tartja a beteg döntési jogát a hagyományos orvosi kezelés fenntartására, igénybevételére.
 • A Pránanadi® gyógyító nem bírálja sem a hagyományos gyógyítási módszereket, sem más természetgyógyászati módszereket és ezek alkalmazóit, de a beteg kérésére tájékoztatja a Pránanadi® módszer előnyeiről.

 

A Pránanadi® gyógyító elsősegély-nyújtási kötelessége
 

 • Sürgős szükség, veszélyeztető állapot esetén a Pránanadi® gyógyító lehetőségeihez képest mindent megtesz a beteg állapotának javítása érdekében.
 • Pránanadi® gyógyítótól - szakmai képzettségétől függetlenül - elvárható, hogy önképzése, továbbképzése során az elsősegélynyújtáshoz szükséges ismereteit szinten tartsa.

 

Pránanadi® gyógyítói és általános titoktartás
 

 • A Pránanadi® gyógyító köteles a mesterek által meghatározottak szerint védeni a kapott tanításokat, információkat; a kapott titkokat megőrizni.
 • A Pránanadi® gyógyító titoktartásával tiszteletet is tanúsít azon mesterek előtt, akik életüket adták a módszerért, annak tisztaságáért.
 • A Pránanadi® gyógyító felelős azért, hogy módszert változtatás nélkül, a kapott módon adja tovább, ha az átadásra jogosult.
 • A Pránanadi® gyógyító köteles a beteg titkait, Pránanadi® gyógyítói ténykedése során vele kapcsolatos információit, időbeli korlátozás nélkül megőrizni.
 • Nem jelenti a titoktartás megsértését a betegre vonatkozó Pránanadi® gyógyítói információk átadása, ha erre másik Pránanadi® gyógyítónak további kezelés miatt szüksége van.
 • A beteg halála esetén közeli hozzátartozóját a gyógykezelésről, a halál okáról, avval összefüggésbe hozható körülményekről tájékoztatni kell.
 • A Pránanadi® gyógyító mentesül a titoktartási kötelezettség alól, ha a beteg ez alól felmenti vagy mások életének, testi épségének, egészségének védelme szükségessé teszi.

 

A betegek veszélyeztetésének tilalma
 

 • A Pránanadi® gyógyító, aki olyan betegségben szenved, mely betegeire nézve veszélyt rejt magában, tartsa erkölcsi kötelességének, hogy pácienseinek nem nyújt kezelést vagy olyan kezelési módszert választ, amely nem idéz elő mások számára egészségkárosodást.

 

A Pránanadi® gyógyító választás és a beteg elutasításának lehetősége
 

 • A beteg a lehetőségeken belül szabadon megválaszthatja kezelő Pránanadi® gyógyítóját.
 • A beteg választását a felkért Pránanadi® gyógyító csak nyomós ok miatt utasíthatja el.
 • A Pránanadi® gyógyító nem tagadhatja meg a gyógykezelést, ha a beteg sértő magatartását, betegsége okozta.
 • Az ellátás visszautasításának joga nem vonatkozik az akut, sürgősségi ellátásra, amelyről a jogszabályok és a kódex részletesen rendelkeznek.

 

A betegek tájékoztatása
 

 • A magyar törvények szerint csak orvos diagnosztizálhat, ezért a Pránanadi® gyógyító elsősorban az orvos diagnózisára, a beteg által közölt információkra, másodsorban saját meglátására, véleményére és tudására támaszkodva adhat tájékoztatást a betegnek.
 • A Pránanadi® gyógyító köteles tájékoztatni betegét, hogy a Pránanadi® gyógymód nem helyettesíti az orvosi vizsgálatot, kezelést, hanem kiegészíti, támogatja azt, felerősítve a szervezet gyógyító erőit, meggyorsítva a gyógyulást.
 • A Pránanadi® gyógyítónak csak a gyógyulás segítéséhez szükséges mértékben és mélységig kell tájékoztatnia a beteget betegségéről, állapotával kapcsolatos véleményéről. A tájékoztatás mindig a beteg érdekében történjék.
 • A tájékoztatás legyen a valóságnak megfelelő, tárgyilagos és őszinte. A Pránanadi® gyógyító törekedjék arra, hogy a tájékoztatás a betegben ne váltson ki káros hatást, és ne rendítse meg, a kezelésbe vetett bizalmát.
 • A tájékoztatás során a Pránanadi® gyógyító a valóságnál súlyosabbnak nem tüntetheti fel a betegséget, és nem ígérhet olyan eredményt sem, amelyre a beteg nem számíthat.
 • Etikátlan, ha a Pránanadi® gyógyító a betegben a kezelés javaslatával hamis illúziót kelt.
 • A tájékoztatásnál a Pránanadi® gyógyító legyen figyelemmel a beteg személyiségére, tűrőképességére, egyéb körülményeire.
 • A súlyos, vagy gyógyíthatatlan betegségek gyanúja esetén kívánatos, hogy a Pránanadi® gyógyító felhívja páciense figyelmét az orvosi vizsgálat szükségességére.
 • A beteg nem mondhat le a tájékoztatásról, ha betegsége mások egészségét veszélyezteti.
 • Korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképtelen beteg esetében a Pránanadi® gyógyítónak a beteg hozzátartozóját vagy törvényes képviselőjét kell tájékoztatnia. A cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes beteget is tájékoztatni kell, korának és pszichés állapotának megfelelően.
 • Ha a Pránanadi® gyógyító megítélése szerint a teljes körű tájékoztatás a beteget súlyosan veszélyeztetné, a tájékoztatást fokozatosan kell megadni.
 • A beteg arról rendelkezhet, hogy betegségéről vagy állapotáról kinek adható, vagy kinek nem adható felvilágosítás.
 • A hozzátartozók tájékoztatásánál a Pránanadi® gyógyító legyen különös figyelemmel arra, hogy a beteg érdekei, személyiségi jogai ne sérüljenek.
 • Telefonon tájékoztatás csak abban az esetben adható, ha a tájékoztatást kérő személy egyértelműen azonosítható és felvilágosításra jogosult.
 • A beteg halála esetén a kezelő Pránanadi® gyógyító legyen tekintettel a kegyeleti jogokra, adjon meg minden tájékoztatást a közeli hozzátartozóknak az elhunyt betegségéről, a halál körülményeiről, okairól.

 

A Pránanadi® gyógyítói beavatkozás előtti, tájékoztatáson alapuló beleegyezés

 • A Pránanadi® gyógyítói beavatkozás előtt a beteg beleegyezése a beteg tájékoztatásának speciális formája. A Pránanadi® gyógyító tájékoztatást ad a beavatkozás szükségességéről, a várható eredményekről, a kockázatról, a szövődményekről és a beavatkozás elmaradásának következményeiről.
 • Beleegyezésnek tekinthető a beteg ráutaló magatartása: ha a beavatkozás ellen nem tiltakozik
 • A Pránanadi® gyógyító köteles minden beavatkozás előtt, a megfelelő szóbeli tájékoztatás után, az arra jogosulttól beleegyező nyilatkozatot kérni, kivéve a közvetlen életveszélyt, vagy ha az adott beavatkozás vagy intézkedés elmaradása mások egészségét vagy testi épségét súlyosan veszélyeztetné.

 

A beteg felajánlása
 

 • A felajánlás az a juttatás, amit a beteg vagy hozzátartozója az ellátást követően, utólag, kérés nélkül a Pránanadi® gyógyítónak ad.
 • A hála kifejezése csak kényszer nélküli, szabad elhatározáson alapulhat.
 • A Pránanadi® gyógyítónak olyan magatartást kell tanúsítania, amely mind a beteget, mind a hozzátartozóját arról győzi meg, hogy a Pránanadi® gyógyítás minősége független minden juttatástól.

 

A Pránanadi® gyógyítók egymás közötti és más természetgyógyászokkal való kapcsolata
 

 • A gyógyítás alapját, több évezredes tapasztalat képezi. Az orvostudomány és természetgyógyászat számos irányba szakosodott, a betegek érdeke, hogy a Pránanadi® gyógyítók felhasználják elődeik és kollégáik szakértelmét és tiszteljék egymás munkáját.
 • Minden Pránanadi® gyógyító feladata, hogy legjobb szakmai tudásával hozzájáruljon a szakmák közötti jó és kollegiális szellem kialakításához. Az orvostudományról és más természetgyógyászati ágról ne nyilatkozzon negatív tartalommal, helyette hangsúlyozza a Pránanadi® előnyeit a beteg gyógyulása szempontjából. Amennyiben az orvostudomány vagy más természetgyógyászati ág képviselőjével személyesen is együtt kell működnie, akkor törekedjen a különböző gyógymódok közötti összhang megteremtésére.
 • A vezető vagy avató Pránanadi® gyógyító köteles figyelemmel kísérni a Pránanadi® gyógyítói etika és a kollegiális viselkedés szabályainak betartását és megtenni a szükséges intézkedést, ha helytelen magatartást észlel.
 • Ha egy Pránanadi® gyógyító betegség, dependencia vagy bármi okból betegét veszélyezteti, nem a Pránanadi® szabályai szerint jár el, esetleg nem megalapozott módszereket alkalmaz, kollégájának kötelessége beavatkozni. Először ajánlja fel segítségét, figyelmeztesse, ha ez eredménytelen, köteles jelenteni mesterének, vagy szükség esetén a Vezetőségnek.
 • Meggyőző adatok hiányában etikátlan feltételezésekkel vádolni a kollégákat.
 • A Vezetőség köteles megvédeni a megtorlástól, izolációtól, rossz bánásmódtól azt a Pránanadi® gyógyítót, aki a kollegiális viselkedés érdekében lépett fel.
 • Minden Pránanadi® gyógyító erkölcsi kötelessége, hogy pályakezdő kollégáit a beilleszkedésben és munkájuk során szakmailag - emberileg támogassa. Személyes példamutatásával erősítse hivatástudatát, kollegiális magatartásával összetartozás érzését, a testületi etika szabályainak megfelelően segítse egzisztenciájának megteremtését, önmegvalósítását.
 • A Pránanadi® gyógyítói hivatás egész életre szól.

 

Véleménynyilvánítás más Pránanadi® gyógyító tevékenységéről
 

 • A Pránanadi® gyógyítónak minden megnyilvánulásával biztosítania kell Pránanadi® gyógyító társai megbecsülését és Pránanadi® gyógyítói tevékenysége iránti bizalmát.
 • Más Pránanadi® gyógyító képzettségét, Pránanadi® gyógyítói tevékenységét (vizsgálati módszereit, a kórismére vonatkozó megállapításait, gyógyító eljárását, stb.) vagy magatartását ne bírálja a beteg, vagy hozzátartozó előtt, ne tegyen kifogásoló, lekicsinylő, elmarasztaló vagy hitelrontó kijelentéseket.
 • Tartózkodjék az olyan magatartástól vagy nyilatkozat adástól, amely a beteg kezelésének megszerzését célozza.
 • Ha a beteg vizsgálatával vagy gyógykezelésével kapcsolatosan eltérő a véleménye, ennek megvitatása ne a beteg vagy hozzátartozói jelenlétében történjék.
 • Helyettesítés esetén a Pránanadi® gyógyító az eredeti Pránanadi® gyógyító szempontjai szerint járjon el. Legfeljebb a betegség miatt aktuális változtatásokat alkalmazza. Ezekről a betegnek vagy hozzátartozójának tárgyszerű felvilágosítást adjon.
 • Ha a Pránanadi® gyógyító bármely más Pránanadi® gyógyító tevékenységében nyilvánvaló hibát észlel, köteles erre az érintett Pránanadi® gyógyító figyelmét felhívni.
 • Ha a hiba, tévedés vagy mulasztás a beteg életét veszélyeztetheti, állapotát súlyosbíthatja, és a figyelmeztetés eredménye nem megnyugtató, észrevételeit mesterének, vagy a Vezetőségnek köteles haladéktalanul bejelenteni.
 • Ha egy ügyben felmerül az etikai vétség gyanúja, vagy vizsgálat folyik, és a média más Pránanadi® gyógyító magatartásáról, tevékenységéről, hibáiról, stb. nyilatkozatot kér, nem mondhat véleményt a feltételezett szakmai hibáról vagy etikai vétségről a vizsgálat lezárása előtt.
 • Etikailag elmarasztalható, ha a Pránanadi® gyógyító más Pránanadi® gyógyító személyét, tevékenységét írásban vagy szóban túlzó módon dicséri, reklámozza.

 

A Pránanadi® gyógyítói címek használata
 

 • A Pránanadi® gyógyító életrajzában, megbízatás elnyerésére, az erre illetékes fórumok számára csak olyan fokozatot (mester), címet (avatómester) egyéb elismerést tüntethet fel, amelyet elért, illetve jogszerűen használhat és engedélyt kapott rá.
 • A médiában, sajtóban, névjegyen, levélpapíron stb. csak a fokozat és az aktuális cím (pl. gyógyító mester) használható, ha engedélyt kapott rá.
 • Etikátlan, ha bárki olyan megszólítást kíván, amelyre fokozata, címe nem jogosítja fel.
 • Etikátlan, ha a Pránanadi® gyógyító olyan címet használ, vagy azt mástól elfogadja, amely a beteget félrevezeti.

 

A nyilatkozat és véleménynyilvánítás
 

 • A Pránanadi® gyógyító is élvezi a szólásszabadság és szabad véleménynyilvánítás alkotmányos jogát, de nyilatkozataiért, a titoktartási szabályok betartásáért is felelős.
 • A véleményadás, nyilatkozat célja közérdekű tájékoztatás, ismeretterjesztés, szakmai érdekképviselet lehet, vagy reagálás megszólíttatás esetén.
 • Az adott kérdésben nyilvánosság előtt csak megfelelően felkészült, tájékozott Pránanadi® gyógyító nyilatkozhat, adhat véleményt. A nyilatkozat megtételéhez, a Vezetőség engedélye szükséges.
 • A Pránanadi® gyógyítónak mérlegelnie kell, hogy az adott fórum és formai keretek megfelelnek-e a nyilatkozat tartalmának és céljainak.
 • A nyilatkozat, vélemény tartalmának valósnak, tárgyilagosnak, egyértelműnek, közérthetőnek, és tömörnek kell lennie.
 • Testületeket és intézményeket érintő kérdésekben a nyilvánosság előtt csak a kérdésben felkészült, tájékozott és illetékes Pránanadi® gyógyító nyilatkozhat. Meg kell jelölnie, hogy milyen minőségében mond véleményt.
 • Etikai vétség, ha a Pránanadi® gyógyító személyes véleményét egy testület állásfoglalásaként adja elő, vagy kisajátítja - a forrás megjelölése nélkül - mások véleményét.
 • Hivatalos nyilatkozat/vélemény tartalmát és körülményeit célszerű írásban, vagy más módon rögzíteni. Írásos nyilatkozat/véleményadás esetében még a megjelenés előtt és a megjelenés után át kell nézni az anyagot az esetleges hibák kijavítása céljából.
 • Szakmai ügyekben (Pránanadi® gyógyító - Pránanadi® gyógyító, Pránanadi® gyógyító-beteg, Pránanadi® gyógyító, mint szakértő stb.) történő nyilatkozat esetében, a személyiségi jogokat is figyelembe véve jogszabályok, az adott szabályok és a PEK vonatkozó pontjai szerint kell eljárni.
 • A nyilatkozatot tevő, véleményt adó Pránanadi® gyógyítónak mérlegelnie kell nyilatkozata, véleménye várható társadalmi hatásait, egyéb következményeit.
 • Telefonon csak kivételesen, kellő körültekintéssel és lehetőleg hangfelvétel biztosítása esetén adható vélemény, nyilatkozat.
 • A Pránanadi® gyógyító etikai vétséget követ el:
  • ha a titoktartási szabályok ellen vét
  • illetéktelenül nyilatkozik,
  • ha megbízatásától eltérő módon és céllal nyilatkozik,
  • ha a nyilatkozatot, vagy az adott fórumot reklám - és/vagy üzleti célok szolgálatába állítja,
  • ha kellő körültekintés és felkészülés nélkül tesz nyilatkozatot, ad véleményt,
  • ha a nyilatkozat jogszabályokat, szakmai szabályokat, személyiségi jogokat vagy etikai normákat sért.
  • ha nyilatkozata célja szenzációkeltés, vagy eredménye nem kívánt társadalmi hatás kiváltása

vissza

A Magyar Szabadalmi Hivatal Az M04 04801 számon bejelentett PRÁNANADI® megjelölést 2007. február 23-án 188 739 számon jogerősen bejegyezte. A védjegy oltalom visszamenőleg, 2004 november 30-tól érvényes. A Védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 1. § (2) bek. a) pontja alapján a PRÁNANADI® szó védelem alatt áll, használni csak engedéllyel lehet. Engedély nélküli használata jogtalan, ez által törvénybe ütköző.
Védjegy oltalom az alábbi tevékenységekre vonatkozik.

AyacLab Web Development